خمیر حشره کش

داروچی در عید به سفر می رود. مهلت اخرین سفارش تا 25 اسفند ماه می‌باشد.